Característiques generals

Un programa que creix amb la seva empresa (múltiples versions i fórmules de compra).

Multiusuari, multiempresa, multiexercici.

Accessos parametritzables per usuari i empresa.

Funciona sota escriptori remot, Citrix, Teamviewer i similars.

Generació d'informes en PDF.

Exportació d'informes a MS-Excel.

Visualització de tots els informes per pantalla en dues possibles modalitats WYSIWYG i en matriu.

Totalment adaptat a la LOPD nivell bàsic.

Bases de dades precarregades de poblacions i codis postals d'España, administracions d'hisenda, entitats bancaries, IAE i CNAE.

Gestió documental: registri i consulti tota la documentació relacionada amb els seus assentaments.

Importació de dades des de fulls de càlcul i els programes de comptabilitat més comuns del mercat.

I molt fàcil de fer anar ...

 Comptabilitat general

Adaptat al P.G.C. 2007.

Compatible amb el P.G.C. 1990.

Plans de comptes sectorials (entitats sense ànim de lucre (estatal i autonòmic), cooperatives i sector públic.

Múltiples sistemes d'introducció d'assentaments. Esculli el que més s'ajusti a les seves necessitats.

Pantalles especialitzades per a l'introducció d'assentaments (partida doble, factures rebudes, factures expedides, adquisicions intracomunitàries, DUA).

Assentaments predefinits i plantilles d'assentaments.

Conceptes prefixats.

Llibre diari, major, sumes i saldos, evolució de saldos, saldos mensuals, saldos comparatius entre diversos exercicis.

Informes multiexercici.

Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconegudes i estat de canvis en el patrimoni net.

Múltiples estructures de balanç ajustades al PGC 2007 i als diversos plans de comptes sectorials.

Editor d'estructures de balanç per tal de personalitzar els seus estats financers.

Confecció automatitzada de la memòria (pimes i abreujada)

Agregació d'empreses amb un clic.

Tots els informes es poden obtenir en euros i en una segona moneda per tal de poder presentar informes a empreses matriu que no formin part de la zona euro.

 Cartera d'efectes

Efectes a cobrar/pagar.

Automatització de cobraments i pagaments (transferències SEPA -TXT i XML-, norma 68, generació de xecs i pagarés, domiciliacions norma SEPA (TXT i XML) i AEB 58, rebuts en paper).

Comptabilització automàtica de remeses.

Previsió de cobraments i pagaments.

Càlcul de l'informe de períodes de pagament i de cobrament.

Previsió de tresoreria per dies i mesos amb suport de banca electrònica.

 Analítica

Fins a dos centres de cost per apunt.

Major, balanç de sumes i saldos, balanç de saldos multianual y compte de pèrdues i guanys.

Control pressupostari per centres de cost.

Assignació de despeses i ingressos indirectes a les activitats per percentatges.

 Actius fixes i amortitzacions

Fitxes d'immobilitzat.

Diversos sistemes de càlcul de les amortitzacions (lineal màxim, mínim, ...).

Amortització fiscal.

Distribució analítica de les dotacions.

Generació automàtica dels assentaments d'amortització/baixa.

Divisió i multiplicació d'actius.

Previsions.

 Control pressupostari

Control pressupostari per centres de cost o general de l'empresa.

Major pressupostari.

Control pressupostari per períodes, exercici i comparatiu entre exercicis.

Importació de consignacions des de exercicis anteriors (en base al realitzat o al pressupost) o des de fulls de càlcul en MS-Excel.

 Banca electrònica

Importació d'extractes bancaris norma AEB-43.

Punteig automàtic d'assentaments.

Comptabilització en base a l'extracte.
Contrapartides automàtiques per concepte o per cassació d'imports.

Conciliació bancària.


 Fiscalitat, models oficials i Registre Mercantil

Totalment adaptat a l'IVA de caixa.

IVA: models 303, 340 y 390.

SII.

Llibre registre de factures emeses i rebudes.

IRPF: models 111, 115, 130, 180 y 190 .

Volum d'operacions: 347 y 349.

Presentació telemàtica de models a l'AEAT.

Legalització telemàtica de de llibres oficials al Registre Mercantil

Presentació telemàtica de comptes anuals al Registre Mercantil.

Control de retencions practicades.

Resum de retencions practicades.

 I molt més ...

Gràfics.

Ràtios financers.

Consulti el complert manual del programa.

Visiti el nostre canal de formació a Youtube.

Vegi les últimes novetats a Twitter.

Llegiu les últimes notes tècniques a l'apartat de suport.