Nueva versión 2020.02 que inclou una utilitat per a dividir assumptes junt a altres millores a opcions ja existents (30/06/2020)
  • A la present versió s'introdueix una nova utilitat de divisió d'assumptes. Aquesta opció està pensada per facilitar la gestió a realitzar en casos en que l'expedient d'un client s'ha de dividir entre múltiples parts, repartint els imports de les partides no facturades proporcionalment. Un clar exemple seria el de un assumpte creat per a gestionar el repartiment d'una herència de la qual s'haguessin de repartir proporcionalment els imports de provisions, honoraris i bestretes entre totes les parts interessades.
  • S'accedeix a aquesta utilitat a la pantalla de cerca d'assumptes mitjançant la opció 'Dividir assumpte' que es troba dins del menú contextual que apareix en fer clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la graella.
  • S'ha inclòs un manual d'utilització que detalla el funcionament de la utilitat en profunditat. En qualsevol moment es pot consultar fent clic al botó 'Ajuda' dins de la pantalla de la utilitat.

A partir de la present versió l'SBConta.NET deixa de ser compatible amb els sistemes operatius Windows Vista, Windows Server 2008 i anteriors, per tant , l'instal·lador no s'executarà en equips amb aquests sistemes operatius. En cas de dubte contacti amb el nostre equip de suport tècnic.


  • A partir d'ara es conservarà la preferència d'ordenació de la graella esquerra a la pantalla de 'Captar partides' en cas que es canviï fent clic als títols de les columnes.
  • S'inclou una casella de filtre 'Només el client actiu' a la opció 'Captar partides'. Si es marca, d'entrada es mostraran tant sols documents del client de l'assumpte, factura, provisió, albarà o pressupost que s'està editant. Això serà útil si habitualment es capten partides del mateix client, estalviant realitzar una cerca per client cada cop que es volen captar partides.
  • S'amplia la pantalla d'incloure fitxers del tipus 'O' (objecte) a l'historial dels assumptes. Junt a les opcions ja existents d'incloure un fitxer del disc o un enllaç, s'afegeix una opció per a incloure un document que sigui annex a un correu electrònic. En seleccionar un document utilitzant aquesta opció es proposarà guardar-lo a la ubicació predeterminada del programa, podent canviar-la si cal.
  • En aquesta pantalla també s'inclou una validació si es selecciona un fitxer del disc. En cas que el fitxer no es trobi a la ubicació predeterminada el programa preguntarà si es desitja copiar-lo a tal ubicació. D'aquesta manera no és necessari copiar-lo/moure'l de manera manual.

A partir de la present versió l'SBGespro.NET deixa de ser compatible amb els sistemes operatius Windows Vista, Windows Server 2008 i anteriors, per tant , l'instal·lador no s'executarà en equips amb aquests sistemes operatius. En cas de dubte contacti amb el nostre equip de suport tècnic.


Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.