Nova versió 2021.09 que inclou la presentació de comptes anuals 2020 i l'adaptació del model 303 a l'ordre HAC/646/2021, de 22 de juny (09/07/2021)
  • La present versió inclou els ajustaments necessaris per tal d'exportar les dades comptables al software D2 del Registre Mercantil per a la presentació dels comptes anuals de l'exercici 2020.
  • S'adapta el sistema de càlcul i presentació del model 303 al nou format de registre derivat de l'ordre HAC/646/2021. Bàsicament és una modificació de la Llei d'IVA que afecta al comerç electrònic dins la UE on el client és un particular o una entitat sense activitat econòmica. Pot consultar detalls addicionals a la documentació tècnica del model.
  • Es corregeix l'error que provocava que el programa no avises de la introducció de factures duplicades mitjançant el mètode de factures senzilles.
  • S'ajusta el format del fitxer d'enllaç del mòdul de societats web de l'AEAT als últims canvis realitzats.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.