Nova versió 2021.08 que inclou l'adaptació a l'exercici 2020 del model 200 (impost de societats) (08/06/2021)
  • La present versió inclou el mòdul d'enllaç de la informació comptable (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat de canvis al patrimoni net) entre SBConta.NET i el portal web per al càlcul i presentació de l'impost de societats per a l'exercici 2020. Recordi que a partir de l'exercici 2018 i a diferència d'exercicis anteriors, l'enllaç i la presentació del model es realitza directament mitjançant el portal web, pel que ja no s'utilitza el programa d'enllaç PADIS.
  • S'amplia el camp de NIF del pla de comptes fins a 30 caràcters per a poder incloure documents identificatius llargs d'alguns països fora de la UE.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.